Algemene voorwaarden voor bestellingen en/of bestellingen voor zelfmontage/montage in onze webshop.


1.1 Bij een bestelling zonder montage bent u verplicht deze in bedrijf te laten stellen door een gecertificeerde monteur , Kunt u dit niet aantonen Kunt u ook geen aanspraak maken op enige vorm van garantie . 


1.2 U mag uw product alleen retourneren in de originele verpakking en binnen 7 dagen na aankoop , Let wel op de retour kosten zijn voor u zelf , Mits het onze schuld is dan zijn de retour kosten voor onze rekening . 


1.3 U kunt uw systeem niet meer retourneren als het eerst in gebruik is genomen. (Dit telt voor al onze producten)


1.4 U bent zelf verantwoordelijk voor het door u uitgekozen koelvermogen. Let op kiest u een airco om te verwarmen, gebruik deze dan uitsluitend om bij te verwarmen en niet als hoofdverwarming. 


1.5 U heeft bij zelf montage geen garantie op het koudemiddel. Bij montage door Cooper and Hunter   heeft u 3 maand garantie op het koudemiddel.


1.6 U heeft standaard 1 jaar Fabrieksgarantie op uw aircosysteem en 3 jaar mits het systeem in onderhoud is bij Cooper and Hunter . (Dit telt niet voor uw koudemiddel) 


1.7 U heeft bij zelf montage GEEN garantie  en vervalt u fabrieksgarantie ter gevolg van een verkeerde installatie door u eigen toe doen . Bij montage door een extern  erkend stekmonteur is u stekmonteur verantwoordelijk voor de plaatsing en het koudemiddel ,  Bij  een monteur van Cooper and Hunter heeft u standaard 3 maand garantie op het koudemiddel. Deze voorwaarden gaan in op de dag van aankoop.
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AIRCONDITIONING – INSTALLATIEWERK VOOR CONSUMENTEN


Deze Algemene Voorwaarden voor Airconditioninginstallatiewerk voor Consumenten van de Nederlandse Vereniging van Ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ)  van de sociaal Economische Raad. Zij treden in werking oer 1 januari 2007.


Gedeponeerd te Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, d.d. 9 november 2006 onder nr. 88/2006.


 


l.  Algemene bepalingen


 


Artikel 1. Definities


1.1          In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot een airconditioninginstallatie;


Installateur: de natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NVKL, een overeenkomst sluit betreffende een airconditioninginstallatie;


Werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur overeengekomen werkzaamheden en de darbij door de installateur geleverde materialen;


Installatie: airconditioninginstallatie, waaronder begrepen een warmtepompinstallatie;


Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die lieden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;


Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie;


Service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage;


Onderhoud/serviceabonnement: de overeenkomst die de installateur verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service aan een installatie;


Stelpost: een als zodanig in het aanbod c.q. de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldsbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgave worden gebracht, waarbij het geldsbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldsbedrag kan worden gerealiseerd;


Geschillencommissie: Geschillencommissie Airconditioninginstallatie van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag.


1.2          Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.


 


Artikel 2. Werkingssfeer


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen een consument en een installateur overeengekomen werk met betrekking tot een installatie, met uitzondering van onderhoud en service verricht binnen het kader van een onderhoud/serviceabonnement.


 


ll.  Aanbod


 


Artikel 3. Aanbod van de installateur


3.1       Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of langs elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.


3.2       Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument gelijk te maken.


3.3       Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop dan wel de periode waarin met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk.


3.4       Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.


Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht.

Bij de prijsvormingmethode regie doet de installateur een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid en eenheidsprijzen van benodigde materialen). Desgewenst geeft de installateur, indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.

3.5       Het aanbod vermeldt de betalingswijze.


3.6       De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de installateur of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de installateur. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de installateur gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.


3.7       Indien de consument het aanbod niet accepteert, is de installateur gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in tekening te brengen, mits hij de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. In geval de installateur van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de consument de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in eigendom op de  consument, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van de installateur.


3.8       Indien de installateur bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van de consument, dient hij dit in het aanbod te vermelden.


3.9       Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.


 


lll.  Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst


 


Artikel 4. Totstandkoming


            De overeenkomst komt to stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de installateur langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. Indien de consument het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt de installateur de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.


 


Artikel 5. Verplichtingen van de installateur


5.1       De installateur zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdracht van de consument aan de installateur strekt tot het verlenen van service, is de installateur verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.


5.2       De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de consument worden doorberekend, mits de installateur aantoont dat hij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.


5.3       De installateur is verplicht de consument te wijzen op de redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:


Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

Onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;

Gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

Onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

Al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de installateur openbaren en de installateur terzake deskundig moet worden geacht.


5.4       De installateur is aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem niet kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal € 500.000 per gebeurtenis.


5.5       De installateur vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de installateur zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.


 


Artikel 6. Verplichtingen van de consument


6.1       De consument stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten.


6.2       De consument zorgt er voor dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De installateur geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.


6.3       De consument verschaft de hem ter beschikking staand aansluitingsmogelijkheden te behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.


6.4       De consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 8 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.


6.5       De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaan, dient de consument de installateur hiervan tijdig in kennis te stellen.


6.6       Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de consument komt, dan dient de consument de daaruit voor de installateur voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de consument kan worden toegerekend.


6.7       De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:


Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

Onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

Onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

Een en ander onverlet de plicht van de installateur om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.


6.8       In geval van een tekortkoming van de installateur bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de consument de installateur daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij de installateur reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.


 


Artikel 7. Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk


7.1       Indien de installateur zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De consument kan er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien de installateur 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De consument is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.


7.2       De consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De consument mag dit verrekenen met hetgeen hij aan de installateur nog verschuldigd is.


 


Artikel 8. Beëindiging van het werk in onvoltooide staat


8.1       De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.


8.2       Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.


8.3       Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de installateur verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.


8.4       De consument zal de installateur de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.


8.5       Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de consument aan de installateur de door de installateur aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de installateur over het gehele werk zou hebben genoten.


 


Artikel 9. Meer- en minderwerk


9.1       Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ kan de consument nadat de overeenkomst is tot stand gekomen meer- en minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom.


9.2       In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de installateur alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.


9.3       Als de som van de uitgaven die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt dan het bedrag van die stelpost, wordt de afwijking verrekend als zijnde meer- of minderwerk.


9.4       Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 300 wordt voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in spoedeisende omstandigheden.


9.5       Het ontbreken van een document laat de aanspraken van installateur resp. consument op verrekening van meerwerk resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.


 


Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden


10.1      Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet de installateur hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.


10.2      Indien de installateur de consument niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.


10.3      Eventuele extra kosten die de installateur moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade. Zullen door de consument worden vergoed.


10.4      Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.


 


Artikel 11. Overmacht


            Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.


 


Artikel 12. Oplevering


12.1      Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.


12.2      Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:


Hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de consument van de installateur de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de consument heeft nagelaten het werk binnen termijn te aanvaarden;

Hetzij wanneer de consument de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardig is.

12.3      Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum is de installateur verplicht de door de consument hierdoor geleden schade te vergoeden.


12.4      Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.


 


lV.  Betaling


 


Artikel 13. Vooruitbetaling/zekerheid


13.1      De installateur is gerechtigd bij een opdracht voor ten hoogste 35% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen op voorwaarde dat hij hiervoor voldoende financiële zekerheid stelt als de consument daarom verzoekt.


13.2      De installateur kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.


13.3      Na het sluiten van de overeenkomst kan de installateur zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.


 


Artikel 14. Betaling in termijnen


14.1      Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening.


14.2      Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de installateur zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid zijn betalingen van een termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.


 


Artikel 15. De eindafrekening


15.1      Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de installateur bij de consument de eindafrekening in.


15.2      In geval van toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.


15.3      In geval van toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft de installateur een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de installateur de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.


15.4      Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de rekening.


 


Artikel 16. Niet nakomen betalingsverplichting


16.1      Indien de consument niet tijdig betaald wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de installateur na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.


16.2      Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.


16.3      De installateur is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de installateur hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.


16.4      De installateur blijft de eigenaar van het nog verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.


16.5      Indien de installateur een door hem aan de consument verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, dan wijst de consument hem per brief op zijn verzuim. Indien de installateur niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht – zonder verdere ingebrekestelling – in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.


 


Artikel 17. Opschorting van betaling


17.1      Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.


17.2      Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de installateur het recht de in artikel 16 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag.


 


V.  CONFORMITEIT EN GARANTIE


 


Artikel 18. Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties


18.1      De installateur staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. De installateur staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.


18.2      Indien zich na oplevering van het werk een tekortkoming openbaart die maakt dat het werk niet beantwoord aan de overeenkomst zoals omschreven in het eerste lid, geldt – onverminderd de rechten die de wet de consument toekent – het bepaalde in het volgende lid.


18.3      Treedt de tekortkoming aan de dag binnen achttien maanden na de oplevering van het werk, dan wordt vermoed dat het werk bij oplevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. De installateur zal in dat geval kosteloos de tekortkoming verhelpen, tenzij hij aantoont dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.


            Van een toerekenbare tekortkoming is in elk geval geen sprake indien:


Gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan de installateur zijn gemeld;

Gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;

Het gebrek geen gevolg is van het werk;

Gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van de installateur door de consument aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de consument zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstand dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;

Gedurende de garantieperiode geen controle en periodiek onderhoud wordt verricht aan de airconditioninginstallatie die onderhoud behoeft;

De consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 17, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de consument geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen;

De consument geen zorg draagt voor een zodanig beheer van de airconditioninginstallatie dat verlies van koudemiddel gedurende het gebruik wordt voorkomen.

18.4      De installateur kan ruimere termijnen stellen dan die genoemd in het derde lid. Ook kan de installateur in aanvulling op het bepaalde in het derde lid, andere vormen van garantie bieden, mits daarbij wordt vermeld dat die niet afdoen aan de rechten of vorderingen die de consument heeft op grond van de wet.


 

VI.  Klachten & geschillen 

Artikel 19. Klachten

Klachten over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de installateur tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten terzake verliest.

Artikel 20. Geschillenregeling

20.1      Geschillen tussen consument en installateur over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door de consument als door de installateur aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie.

20.2      De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig  het bepaalde in artikel 19 bij de installateur heeft ingediend en dit niet heeft geluid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

20.3      Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie          aanhangig te worden gemaakt.

20.4      Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

20.5      Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de installateur aan deze keuze gebonden.

20.6      Wanneer de installateur een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen een maand uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De installateur dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

20.7      De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

20.8      Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.